SEVENTH GENERATION


64. Joannes Franciscus Vansieleghem was born on 29 May 1755 in Ichtegem. He was a Notaris between 1797 and 1827 in Leffinge. He died on 27 Dec 1827 in Leffinge. He was a Heer van Calcken Deelsman. He was a Baljuw van Camerlinckx Ambacht. He was married to Francisca Clarissa Questier on 22 May 1780 in Eernegem.

65. Francisca Clarissa Questier was born on 17 Apr 1760 in Eernegem. She died on 4 Jan 1828 in Leffinge. Children were:

child i. Joannes Franciscus Vansieleghem was born on 28 Oct 1781 in Leffinge. He died on 6 Jun 1811 in Slijpe.
child ii. Joseph Ludovicus Franciscus Vansieleghem was born on 15 Oct 1783 in Leffinge. He was a Notaris.
child iii. Maria Theresia Vansieleghem was born on 22 Mar 1785 in Leffinge. She died on 22 Mar 1840 in Ieper.
child iv. Ludovicus Franciscus Vansieleghem was born on 14 Aug 1786 in Leffinge. He died on 22 Nov 1786 in Leffinge.
child v. Joseph Carolus Franciscus Vansieleghem was born on 14 Oct 1788 in Leffinge. He was a notaris Koekelare between 1816 and 1833 in Koekelare. He was a notaris Brugge between 1833 and 1858 in Brugge. He died on 1 Apr 1861 in Eernegem.
child vi. Petrus Judocus Vansieleghem was born on 3 Apr 1790 in Leffinge. He died on 8 Jan 1867 in Brugge. He was a Notaris. He was a burgemeester van Ichtegem.
Ichtegemstraat
deze weg van Koekelare naar Ichtegem was oorspronkelijk de voortzetting van de Brugse Heirweg (zie aldaar) en kreeg diverse benamingen: Dixmudschen Aerdeweg, Brugsche Heirweg zeker tot in 1846. … De verharding gebeurde in 1856.
Tr. Dereeper noteerde het verslag over de feestelijke opening (Gids voor Koekelare) dl. 6, 1972, p. 37
Ten jare achttien honderd zes en vijftig, den een en twintigsten Mei, om vier ure na middag, wij leden uitmakende de gemeenteraden van Couckelaere en Ichteghem, hebben ons begeven aan den ingang der kalsijde naer de Belhutte, bij het zoo gezeide Couckelaere kapelleken, ten einde aldaer over te gaen tot het leggen van den laetsten steen van den steenweg van Couckelaere naer Ichteghem, welkers opmaking door de wederzijdsche gemeenten van Couckelaere en Ichteghem, in het jaer 1853, definitievelijk wierd vastgesteld en tot hetwelke de PROVINCIALE Raed van westvlaenderen, in den zittijd van het jaer 1853, eene hulpsom ten beloope van een derde van den onkost, heeft gestemd.
Opvolgelijk is de openbare aenbesteding geschied, in de gemeente Ichteghem in October 1855; en deze werken zijn aengenomen geweest door de heeren Jan Deckers te Westcapelle en Ivo Rotsaert te Oostkamp, mits de som van fr. 22,900.
De eerste steen van deze weg wierd geleid te Ichteghem in het dorp, den 4e January 1856.
Ter plaetse gekomen zijnde in de tegenwoordigheid van de voormelde gemeente besturen, alsmede van den heer Storduer, kommissaris der wegen van het arrondissement Brugge-Oostende, de aennemers der kalsijde en enige andere notabele ingezetenen, is er overgegaen tot het plaetsen van den lesten steen.
Hierna heeft de heer Desnick, Burgemeester der gemeente Couckelaere, in een korte redevoering, wegens het nu en de belangrijkheid van dezen nieuwe middel van gemeenschap, verklaerd dat voortaen deze gemeente steenweg voor het publiek geopend is.
Vervolgens heeft de heer Vansieleghem-De Brouckere, Burgemeester van Ichteghem, gelijkelijk het woord genomen en heeft doen kennen het nut en de voordelen die deze kalsijde voor hunne gemeente medebrengt.
Eenige kanon scheuten en het geluid der triomphe klokken, hebben deze plegtigheid in de lucht doen weergalmen.
- Atlas BW chemin n° 1 Brugsche Heirweg.
- Popp: Dixmudschen Aerdeweg.

child vii. Isabella Clara Vansieleghem was born on 14 Jun 1791 in Leffinge. She died on 11 Oct 1791 in Leffinge.
child viii. Victorina Constantina Vansieleghem was born in 1792 in Leffinge.
child32 ix. Carolus Franciscus Vansieleghem.
child x. Johanna Theresia Vansieleghem was born on 15 Apr 1795 in Leffinge. She died on 22 Nov 1879 in Leffinge. She was a notaris.

Home Return to Table of Contents