SEVENTH GENERATION


371. Petrus Judocus Vansieleghem was born on 3 Apr 1790 in Leffinge. He died on 8 Jan 1867 in Brugge. He was a Notaris. He was a burgemeester van Ichtegem.
Ichtegemstraat
deze weg van Koekelare naar Ichtegem was oorspronkelijk de voortzetting van de Brugse Heirweg (zie aldaar) en kreeg diverse benamingen: Dixmudschen Aerdeweg, Brugsche Heirweg zeker tot in 1846. … De verharding gebeurde in 1856.
Tr. Dereeper noteerde het verslag over de feestelijke opening (Gids voor Koekelare) dl. 6, 1972, p. 37
Ten jare achttien honderd zes en vijftig, den een en twintigsten Mei, om vier ure na middag, wij leden uitmakende de gemeenteraden van Couckelaere en Ichteghem, hebben ons begeven aan den ingang der kalsijde naer de Belhutte, bij het zoo gezeide Couckelaere kapelleken, ten einde aldaer over te gaen tot het leggen van den laetsten steen van den steenweg van Couckelaere naer Ichteghem, welkers opmaking door de wederzijdsche gemeenten van Couckelaere en Ichteghem, in het jaer 1853, definitievelijk wierd vastgesteld en tot hetwelke de PROVINCIALE Raed van westvlaenderen, in den zittijd van het jaer 1853, eene hulpsom ten beloope van een derde van den onkost, heeft gestemd.
Opvolgelijk is de openbare aenbesteding geschied, in de gemeente Ichteghem in October 1855; en deze werken zijn aengenomen geweest door de heeren Jan Deckers te Westcapelle en Ivo Rotsaert te Oostkamp, mits de som van fr. 22,900.
De eerste steen van deze weg wierd geleid te Ichteghem in het dorp, den 4e January 1856.
Ter plaetse gekomen zijnde in de tegenwoordigheid van de voormelde gemeente besturen, alsmede van den heer Storduer, kommissaris der wegen van het arrondissement Brugge-Oostende, de aennemers der kalsijde en enige andere notabele ingezetenen, is er overgegaen tot het plaetsen van den lesten steen.
Hierna heeft de heer Desnick, Burgemeester der gemeente Couckelaere, in een korte redevoering, wegens het nu en de belangrijkheid van dezen nieuwe middel van gemeenschap, verklaerd dat voortaen deze gemeente steenweg voor het publiek geopend is.
Vervolgens heeft de heer Vansieleghem-De Brouckere, Burgemeester van Ichteghem, gelijkelijk het woord genomen en heeft doen kennen het nut en de voordelen die deze kalsijde voor hunne gemeente medebrengt.
Eenige kanon scheuten en het geluid der triomphe klokken, hebben deze plegtigheid in de lucht doen weergalmen.
- Atlas BW chemin n° 1 Brugsche Heirweg.
- Popp: Dixmudschen Aerdeweg.
He was married to Carolina Francisca Janssens on 20 Feb 1816 in Oudenburg. Carolina Francisca Janssens was born on 30 Aug 1791 in Oudenburg. She died on 22 Jan 1821 in Ichtegem. Petrus Judocus Vansieleghem and Carolina Francisca Janssens had the following children:

child+514 i. Louis Caroline Francoise Vansieleghem.
child515 ii. Eugenie Vansieleghem was born in Ichtegem. She died in Parijs.
child516 iii. Louis Vansieleghem was born in Ichtegem. He died in Turnhout. He was a Procureur des Konings.

He was married to Eugenia Francisca De Brouckere on 9 Feb 1824 in Torhout. Eugenia Francisca De Brouckere was born on 11 Feb 1796 in Torhout. She died on 24 Apr 1876 in Brugge. Petrus Judocus Vansieleghem and Eugenia Francisca De Brouckere had the following children:

child517 i. Elisa Vansieleghem was born on 15 Oct 1829 in Ichtegem. She died on 2 Jul 1887 in Oudenaarde. She was a kloosterzuster.
child518 ii. Clemence Vansieleghem was born on 31 May 1831 in Ichtegem. She died on 15 Aug 1902 in Bassevelde.
child+519 iii. Henri Joseph Vansieleghem.
child520 iv. Marie L. Vansieleghem was born on 16 Feb 1834 in Ichtegem.
child521 v. Justine Vansieleghem was born on 7 Feb 1835 in Ichtegem. She died in Parijs.

Home Return to Table of Contents